Szkoła Podstawowa nr 2
im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej ul. Nowomiejska 3 87 - 865 Izbica Kujawska
TEL/FAX: (054) 28 65 011
mail: sp2izbicakuj@wp.pl
REGON: 911333541
Używamy plików cookies. Zmień ustawienia przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.
1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:
1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu gimnazjum, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów;
2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem;
3) możliwości wnoszenia odwołania od uchwał rady pedagogicznej i decyzji dyrektora dotyczących spraw uczniów;
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony internetowej oraz profilu na portalach społecznościowych.
5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów;
2) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;
3) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach, poręczeń za uczniów;
4) wnioskowania do dyrektora gimnazjum w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;
5) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież;
6) Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora gimnazjum wydaje opinie w sprawie pracy nauczyciela;
7) brania udziału w zebraniach rady pedagogicznej;
8) wyrażania opinii do oceny pracy nauczycieli.
6. Do zadań Samorządu należy:
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
3) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;
4) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej;
5) dbanie o mienie szkoły o dobre imię i honor gimnazjum.
[Treść: Statut Gimnazjum]


Przewodniczący: Magdalena Suska, Zastępca przewodniczącego: Marta Kwiecińska, Skarbnik: Patrycja Dąbrowska, Zastępca skarbnika: Julia Stawicka, Sekretarz: Klaudia Wieszczyczyk, Zastępca sekretarza: Natalia Żabierek, Sekcja dekoracyjna: Kinga Winiecka, Jakub Kosmecki, Milena Chłędowska, Klaudia Gałązka, Sekcja dyżurów: Kaja Sadowska, Błażej Sobieraj, Kacper Nowakowski, Nikola Śniegowska, Sekcja porządkowa: Natalia Jakubowska, Patryk Konopski, Patryk Chłędowski, Zofia Sieradzka, Aneta Różańska, Sekcja naukowa: Olga Kosmecka, Ewa Kujawa, Magdalena Jeszka, Sekcja patronacka: Kamil Pawłowski, Sekcja stroju: Mikołaj Płachecki, Weronika Grochowina, Aniela Nijak, Andżelika Kasiorek.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kuj.
ul. Nowomiejska 3, 87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 / 28 65 011
mail: sp2izbicakuj@wp.pl
godziny pracy: dni powszednie 8:00 - 15:00


Izbica Kujawska 2018 | Kontakt z administratorem strony: grabbi@wp.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2018