Zespoły nauczycielskie funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 2

im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

w roku szkolnym 2021/2022.

 

 Rodzaj zespołu Przewodniczący Członkowie

zespołu

                     Zadania
Zespół nauczycieli

edukacji wczesnoszkolnej

1. Sylwia Śledzińska, wych. kl. I.

2. Anna Buziewska, wych. kl. II.

3.  Bożena Szadkowska,

wych. kl. III

/Lider zespołu/.

Wszyscy nauczyciele uczący w kl. I i II, III pedagog szkolny,  nauczyciel biblioteki szkolnej, logopeda, wychowawcy świetlicy szkolnej. – ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie                                                                 w miarę potrzeb i dostosowanie do możliwości rozwojowych uczniów;

– tworzenie programów własnych (wg potrzeb);

– korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozowanie osiągnięć uczniów;

– porozumiewanie się z rodzicami w planowaniu i opracowywaniu planów działań wychowawczo- profilaktycznych spójnych  z Programem Wychowawczo- Profilaktycznym  oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów;

–  diagnozy wstępne  końcowe- opracowanie wyników i wniosków;

–  rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

–  wymiana informacji o dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i zespołu klasowego oraz uzgodnienie sposobów postępowania i form pomocy:
– problemy zdrowotne uczniów
– problemy dydaktyczne
– problemy wychowawcze;

– rozwiązywanie problemów w danej klasie i wspólne ustalanie sposobów postępowania w stosunku do uczniów mających trudności w nauce;

– uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

– wskazywanie poszczególnym uczniom zajęć pozalekcyjnych;

– dobór metod i form pracy z wykorzystaniem TIK dla danego oddziału;

– wspólna organizacja wydarzeń artystycznych, sportowych, patriotycznych, itp.   sprzyjających rozwojowi uczniów;

– analiza bieżących postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zagrożeń w danej klasie;

– uzgodnienie trybu postępowania w sytuacjach kryzysowych w klasie (w razie potrzeb)

– wskazywanie praktycznych aspektów nauki języków obcych poprzez działanie wymuszające posługiwanie się językiem obcym;

– opracowywanie i wdrożenie autorskich i innowacyjnych programów;

– dzielenie się swoją wiedzą w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Zespół nauczycieli

kl. IV- VIII

 

1. Dorota Dobisz, wych. kl. IV.

2.  Katarzyna Piskorska,

wych. kl. V a .

3. Anna Jąkalska, wych. kl. VI a.

3. Marzena Łaźna, wych. kl. VII a.

6.  Ewa Barcz- wych. kl. VIII.  

7. Beata Bulińska – wych. kl. V/VII b

Nauczyciele prowadzący zajęcia                    

 w danej klasie oraz pedagog szkolny,  nauczyciel biblioteki szkolnej, logopeda, wychowawcy świetlicy szkolnej.

Zespół do spraw Diagnozy

i Ewaluacji  oraz

Promocji Szkoły 

 Dorota Dobisz Przewodniczący zespołów nauczycielskich 1) doskonalenie warsztatu pracy;

2) wspieranie w nauczaniu;

3) wymiana doświadczeń a także spostrzeżenia dot. czego i jak uczyć;

4) opracowywanie narzędzi badawczych i diagnostycznych;

5) określanie zadań dla RP związanych z sprawnym przebiegiem gromadzenia informacji dot. ewaluacji wewnętrznej;

7) opracowanie projektu raportu z ewaluacji wew. przedstawienie RP;                                 

8) ustalanie wniosków i rekomendacji oraz sposobu realizacji wniosków                                      z przeprowadzonej ewaluacji.

9) dokonywanie zmian w Statucie Szkoły zgodnie z prawem oświatowym;

10) promocja szkoły i osiągnięć uczniów.

Zespół Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

 

 

Krystyna Wojciechowska Zespoły planujące                          i koordynujące udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów

 z każdego oddziału, psycholog, pedagog, wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciel bibliotekarz, logopeda.

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe                                                        i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów,                                                                    w tym ryzyka dysleksji;

3) rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów;

4) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów                                                 i określanie sposobów zaspokajania potrzeb uczniów;

5) planowanie i koordynowania udzielanej pomocy psychologiczno– pedagogicznej;

6) opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych

dla uczniów, w tym:

– indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych /IPET/ dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie,

– programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami                                                    w uczeniu się,

– programów nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych,

– podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                                 z programu wychowawczo- profilaktycznego,

– planowanie zadań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

-podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych                                                                  w sytuacjach kryzysowych,

– dokonywanie analizy skuteczności i  efektywności udzielanej pomocy,                                         w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych /WOPFU/

– przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.

7. Zespół ds. Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji Marzena Łaźna

 

Nina Kolterman- Adamczewska – opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo– rekreacyjnych                            w szkole;

– opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek sportowych;

– opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych                                                    w wychowania fizycznego na poszczególne oceny szkolne;

– dokumentowanie osiągnięć sportowych; popularyzacja tych osiągnięć                             na terenie szkoły i lokalnej prasie;

– opiniowanie zgłaszanych programów nauczania, w tym edukacji zdrowotnej;

– wypracowanie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych                             do możliwości uczniów z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzeń somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;

– organizowanie współzawodnictwa międzyklasowego                                                           i międzyszkolnego w gminie/powiecie i województwie;

– propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczniów (gazetki, pogadanki);

– wymiana doświadczeń pedagogicznych– lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;

– wewnętrzne doskonalenie;

– wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych.

– dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;

– doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę                                             w zawodzie;

– ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie                       o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;

– inne wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek członków zespołu.

8. Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny Ewa Matusiak – przewod. zespołu

Elżbieta Sobańska – zastępca przewod.

– Wychowawcy kl. I-VIII,

– Opiekun Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, doradca zawodowy.

– opracowywanie wniosków do Programu Wychowawczego                                                              i Profilaktyki na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców  i propozycji uczniów,
a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;- opracowanie harmonogramu uroczystości, imprez kulturalnych, wycieczek, innych działań wychowawczych;- analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych;

– doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli– wychowawców;

– miana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”;

– analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy                              lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;

– planowanie i realizacja działań anty dyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska, itp.

– koordynacja działań profilaktycznych;

– wspieranie działań samorządu uczniowskiego;

– gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;

– koordynacja pracy zespołów dydaktyczno- wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom;

– ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

– udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w relacjach wychowawca– rodzic;

– korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach;

– opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”; 

– opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia                            na badania do poradni psychologiczno- pedagogicznej;

– podnoszenie świadomości pedagogicznej i wychowawczej rodziców

– przygotowanie materiałów pomocniczych;

– wykonanie zestawienia sukcesów uczniów /Internet, publikacja/

– inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.

Zespół

Pomocy Uczniom

„Nie jesteś sam (a)”

 

Karolina Kędzierska Pedagog

szkolny,

wychowawcy świetlicy

szkolnej,

nauczyciel biblioteki.

– możliwe pełne rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej

na terenie szkoły i poza nią, jeżeli będzie taka możliwość;

– organizacja akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących,                                                

a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych, patologicznych, wielodzietnych, ubogich;

– współpraca z Parafią p.w. W.N.M.P.  w Izbicy Kujawskiej.

Zespół do Spraw Innowacji Pedagogicznych. Marianna Płachecka Nauczyciele-

autorzy innowacji pedagogicznych:

Anna Buziewska,

Bożena Szadkowska,

Jolanta Stefaniak

Katarzyna Piskorska,

Beata Andrzejewska

Dorota Dobisz

Beata Bulińska

 

– wyszukiwanie, selekcjonowanie i analizowanie informacji na temat

opracowywania i realizacji innowacji pedagogicznych zgodnie z Wewnętrzną procedurą wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2
im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

 

 

Zespół Analiz Jakości Kształcenia

 

Jolanta Baszewska 

/Lider zespołu/                 

 

Nauczyciele uczący

języka

polskiego,

matematyki,

języków obcych.

 

 

– opracowanie planu badań edukacyjnych na każdy rok szkolny;

– analiza jakościowa i ilościowa wyników próbnego i zewnętrznego egzaminu ósmoklasity i przygotowanie sprawozdania wraz z wnioskami do dalszej pracy;

– nadzorowanie przygotowania narzędzi pomiaru dydaktycznego, arkuszy uczniowskich lub opiniowanie opracowanych przez nauczycieli lub oferowanych przez firmy zewnętrzne na potrzeby prowadzonych diagnoz;

– prezentowanie sprawozdań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.                   

Zespół d.s. Bezpieczeństwa Rafał Bąk – Inspektor BHP Nauczyciele wychowania fizycznego,

woźny szkolny.

– monitorowanie szkoły pod kątem bezpieczeństwa im przestrzegania dyscypliny;

– integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów                            w szkole;

– współpraca ze środowiskiem w tym z kuratorium oświaty, policją, prokuraturą, sądem dla nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole                                        w   rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa;

– przyjmowanie uwag, wniosków, skarg dotyczących bezpieczeństwa                          w szkole od  uczniów nauczycieli i rodziców;

– informowanie na bieżąco dyrektora szkoły o występujących nieprawidłowościach z zakresu sprawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole;

– raz w roku zdawanie sprawozdania przed Radą Pedagogiczną ze swojej działalności.

Zespół ds. Opracowania Rocznego Planu Rozwoju Szkoły

 

Dorota Dobisz Przewodniczący zespołów nauczycielskich.                                             a) opracowanie:

–  planu pracy szkoły w głównych obszarach jej działalności ze wskazaniem działań  i zadań prowadzących do zmian jakościowych w oparciu                
 o wnioski  z prowadzonego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym;

– kalendarium szkolnego;

– harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych;

– harmonogramu wycieczek, konkursów, zebrań Rady Pedagogicznej, innych.

                                                                                                                                                                                                                                      Zestawienie wykonała – Marianna Płachecka