WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp2izbicakuj.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-09-22

STATUS  POD  WZGLĘDEM  ZGODNOŚCI  Z  USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • Dokumenty  typu PDF nie są dokumentami edytowanymi, a DOC nie są w pełni dostępne;
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • Brak formularza kontaktowego.

Powodem powyższych wyłączeń są:

 • Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej;
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe
  dla szkoły;

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez nauczyciela informatyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa jest przystosowana dla osób słabowidzących

INFORMACJE ZWROTNE  I  DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:
Wojciech Graczyk
email: sp2izbicakuj@wp.pl

tel. 54 28 65 011;

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zarządzać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby składającej żądanie, wskazanie o którą konkretną informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy SP 2 w Izbicy Kujawskiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do organu prowadzącego szkołę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

A. Budynek szkoły.

 1. Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście wyposażone w schody z podjazdem dla niepełnosprawnych,
 2. Dla osób  niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 4. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

B. Hala sportowa

 1. Do hali sportowej prowadzą 3 wejścia.

Wejście główne wyposażone w schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 • Dla osób  niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter hali. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     3.   Na terenie hali nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 • Do hali sportowej ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 • Na terenie hali sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego