DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 1. Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Generała Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do szkolnej strony internetowej www.sp2izbicakuj.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
 • publikowane w formie plików PDF publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji ani napisów dla osób niesłyszących, słabosłyszących: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą,
 • możliwość podwyższenia kontrastu,
 • podświetlanie linków,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość ustawienia odstępów między znakami,
 • możliwość wyłączenia animacji,
 • możliwość poprawienia czytelności czcionek,
 • możliwość ustawienia odstępy między wierszami,
 • możliwość wyrównywania tekstu,
 • możliwość regulacji nasycenia kolorów,
 • skip linki, czyli mechanizm pomijania,

Dostęp do widoku ułatwień strony internetowej, dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,  umieszczony jest na stronie głównej, w lewym górnym rogu za pomocą symbolu.    

 1. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.sp2izbicakuj.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu klawiaturowego Ctrl+U, powodującego wyświetlenie menu dostępności.

Klawisz TAB uruchamia skip linki, pozwalające na przejście do określonych elementów strony.

W Przeglądarce Internet Explorer  zgodnie z  instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

 

 

 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły  Wojciech Graczyk, adres e-mail: wojciech.graczyk@sp2izbicakuj.pl, telefon: (053)-286-65-011.

 1. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 1. Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art. 18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
( https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

A. Budynek szkoły.

 1. Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście wyposażone w schody z podjazdem dla niepełnosprawnych,
 2. Dla osób  niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 4. Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

B. Hala sportowa

 1. Do hali sportowej prowadzą 3 wejścia.

Wejście główne wyposażone w schody z podjazdem dla niepełnosprawnych.

 • Dla osób  niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter hali. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     3.   Na terenie hali nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 • Do hali sportowej ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
 • Na terenie hali sportowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego