Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:
•        właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
•        kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
•        rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
•        wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
•        udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
•        organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
•        współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.
       

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku.
      Uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych   w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.

        Nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbają o kulturę zachowania i słowa, eliminuje się wszelkie objawy agresji. Prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe i komputerowe, na których chętne osoby mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
    Świetlica współpracuje z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną,  wychowawcami klas.
    We współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas rozwiązujemy problemy wychowawcze oraz organizujemy pomoc w nauce dzieciom słabszym.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie  i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Plan pracy świetlicy szkolnej

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 8.00     Stefaniak Jolanta

7.00- 12.00    Sobańska Elżbieta  .

11.00 – 12. 00  Graczyk Wojciech

12.00 – 16. 00 Matusiak Ewa