Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca do 11 kwietnia naukę
w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas SP2 w Izbicy Kujawskiej.

Ponadto w tym okresie dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują
w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.
Warunkiem jest wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły.

Bez zmian pozostają następujące działania- dyrektor szkoły:

  1. Nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia  lub  ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.
  2.  Może organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
  3.  Może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych
    na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *