ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im GEN. A. SŁUBICKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

w roku szkolnym 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 –  ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.),

–  ustawa z dnia 14  grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60z późn.zm.)

–  uchwała nr XXXI194/17 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2017r.

–  zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z 24 stycznia 2022r.

 Termin rekrutacji

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się od 14 lutego   do 28 lutego 2022 roku.

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 dotyczy dzieci 7 letnich.

 Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko od 6 roku życia, pod warunkiem:

 • odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,

lub

 • uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

 

Procedury rekrutacji

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają druk „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Dotyczy to dzieci z obwodu szkoły jak również spoza obwodu szkoły.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, która  rozpatruje wnioski. Dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Kryteria uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną opieką państwa

 1. a) wielodzietność rodziny dziecka,
 2. b) niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga rodziców, rodzeństwa.

            Kryteria uwzględniające potrzeby rodziny  oraz społeczności lokalnej:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka ,
 2. oboje rodzice kandydata/prawni opiekunowie/lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą,
 3. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły,
 4. kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły,
 5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów

    określonych w punkcie 4, decyduje data złożenia wniosku.

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Druki: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej www.sp2izbicakuj@wp.pl
 3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 28 lutego 2022r.
 4. Celem przeprowadzenia   rekrutacji   dyrektor   powołuje   komisję   w   składzie: przewodniczący – dyrektor/, członkowie – nauczyciele klas I-III, pedagog szkolny   (komisja składa się z minimum 3 osób).
 5. a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,
  1. komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.
 6. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego

w Izbicy Kujawskiej ul. Nowomiejska 3 87-865 Izbica Kujawska

 Miasto Izbica Kujawska ulice:

Augustowska,  Chopina,  Cicha,  Generała Słubickiego, Górna,  Kolejowa,  Kościelna od nr 24, 11 Listopada, Narutowicza,  Nowomiejska, Parkowa,  Polna, Rolnicza,

Spokojna,  Sportowa,  Żwirki i Wigury.

Miejscowości:

 Augustynowo nr 1-22, 37, 48,

Hulanka, Kazimierowo, Martanowo Folwark,  Podhulanka, Ślazewo, Świszewy,

Świszewy Kolonia, Zdrojówka, Zakręty.

REKRUTACJA – WERSJA DO DRUKU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *